Na Górę

KSeF

KRAJOWY SYSTEM
E-FAKTUR

DEFINICJA KSeF, ETAPY WDROŻENIA, RODZAJE UPRAWNIEŃ, WYSYŁKA FAKTUR, INTEGRATOR Z KSeF

Czym jest KSeF? Integracja z KSeF

KSeF

KRAJOWY SYSTEM E-FAKTUR

KSeF to stworzony przez rząd Krajowy System e-Faktur, który pozwala na wystawianie i udostępnianie faktur ustrukturyzowanych. Docelowo faktury ustrukturyzowane (e-Faktury) będą jedyną dopuszczalną formą dokumentowania transakcji na polskim rynku.

FORMAT E-FAKTURY

Faktura ustrukturyzowana (e-Faktura) ma format XML zgodny ze strukturą logiczną FA(1) opracowaną przez Ministerstwo Finansów. Tylko dokument w tym formacie można nazywać e-Fakturą.

WYSYŁKA E-FAKTURY

Aby wystawiona w programie sprzedażowym faktura była e-Fakturą w rozumieniu KSeF musi być w wysłana do KSeF oraz mieć odpowiedni format XML.

POBRANIE E-FAKTURY

Faktury kosztowe przedsiębiorca będzie mógł pobierać z KSeF, logując się bezpośrednio do systemu ministerstwa lub za pomocą komercyjnej aplikacji.

ETAPY WPROWADZENIA KSeF

Obsługa Krajowego Systemu e-Faktur wprowadzana jest etapami. Dzięki temu polscy przedsiębiorcy oraz producenci oprogramowania sprzedażowego mają czas na przygotowanie się do wprowadzenia KSeF.

Rok 2021

Rozpoczęcie okresu pilotażowego. Udostępnione wówczas środowisko testowe KSeF nadal jest dostępne dla podatników oraz dostawców oprogramowania.

1 stycznia 2022

Z KSeF można korzystać dobrowolnie. Przedsiębiorcy mogą obsługiwać KSeF i pracować na fakturach ustrukturyzowanych.

1 lutego 2026

Korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe dla firm o obrotach przekraczających 200 mln zł działających na rynku B2B.

1 kwietnia 2026

Korzystanie z KSeF będzie obowiązkowe dla wszystkich polskich przedsiębiorców działających na rynku B2B.

ZMIANY

KTÓRE WPROWADZI KSeF

Wdrożenie KSeF wpłynie na przedsiębiorców i wymusi na nich zmiany w procesie obsługi sprzedaży. Najważniejsze zmiany dotyczyć będą:

Wdrożenia e-Faktury

Głównym założeniem KSeF jest, aby e-Faktura (faktura ustrukturyzowana) była jedynym dokumentem funkcjonującym w obrocie gospodarczym

Wdrożenia e-Faktury

Przechowywania faktur

Wszystkie faktury będą przechowywane w jednej wspólnej bazie danych Ministerstwa Finansów

Przechowywania faktur

Obrotu faktur

Nabywca wszystkie swoje faktury będzie mógł pobrać z KSeF. KSeF umożliwia wystawianie faktur zarówno w sprzedaży B2B, jak i B2C

Obrotu faktur

Przekazywania korekt

KSeF eliminuje konieczność uzyskania potwierdzenia odbioru faktury korygującej

Przekazywania korekt

KAŻDA E-FAKTURA MUSI MIEĆ
NUMER KSeF

Każda faktura ustrukturyzowana po wysłaniu do KSeF otrzyma specjalny numer KSeF. Będzie on poświadczeniem, że dokument jest e-Fakturą i jest ważny z punkt widzenia polskiego prawa.

PRZEKAZYWANIE FAKTUR

WDROŻENIE KSEF ZAKŁADA POWSTANIE JEDNEJ OGÓLNOPOLSKIEJ BAZY DANYCH WSZYSTKICH FAKTUR

Wysyłka faktury do KSeF będzie równoznaczna z dostarczeniem jej do klienta. Podobnie w przypadku faktury korygującej. Wysłana do KSeF korekta nie będzie wymagała akceptacji jej przez adresata. Przedsiębiorca zostanie zwolniony z obowiązku przechowywania wszystkich faktur przez okres 5 lat. Dokumenty będę dostępne w KSeF.

KSeF

Wszystko, co musisz wiedzieć

Krajowy System e-Faktur będzie bazą wszystkich dokumentów handlowych funkcjonujących w polskim obrocie gospodarczym. Wdrożenie KSeF wpłynie na przedsiębiorców i wymusi na nich zmiany w procesie obsługi sprzedaży.

PODSTAWA PRAWNA

Akty prawne regulujące zasady wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur w Polsce oraz dokumenty określające schemę (wzór) pliku XML faktury ustrukturyzowanej.

 • Ustawa z dnia 29 października 2021 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 2076)
 • Decyzja wykonawcza Rady (UE) 2022/1003 z dnia 17 czerwca 2022 r. upoważniająca Rzeczpospolitą Polską do stosowania szczególnego środka stanowiącego odstępstwo od art. 218 i 232 dyrektywy 2006/112/WE w sprawie wspólnego systemu podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. UE L 168, 27.6.2022, s. 81-83)
 • Dokumentacja struktury logicznej e-Faktury FA(1)

UŻYTKOWNICY KSeF

Do korzystania z KSeF są uprawnieni:

 • Przedsiębiorcy zarejestrowani jako czynni podatnicy VAT
 • Przedsiębiorcy zwolnieni z VAT
 • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do procedury unijnej OSS, którzy posiadają polski numer NIP.

Użytkownikami KSeF może być m.in. także:

 • Komornik sądowy lub organ egzekucyjny i wskazana przez te instytucje osoba fizyczna
 • Osoba fizyczna lub podmiot niebędący osobą fizyczną uprawniony przez podatnika lub wskazany w jego imieniu przez osobę fizyczną, która posiada uprawnienia do dalszego nadawania uprawnień.
 • Podatnicy zidentyfikowani w Polsce do procedury unijnej OSS, którzy posiadają polski numer NIP.

UPRAWNIENIA KSeF

W KSeF wyróżniamy następujące rodzaje uprawnień:

 • do nadawania, zmiany i odbierania uprawnień do korzystania z KSeF
 • do dostępu do faktur ustrukturyzowanych lub do wystawiania faktur ustrukturyzowanych
 • do wystawiania faktur ustrukturyzowanych zgodnie z art.106d ust.1 Ustawy o podatku od towarów i usług.

Poza podatnikiem uprawnienia do systemu KSeF może mieć biuro rachunkowe lub osoba fizyczna występująca w imieniu podatnika.

Aby nadać, zmienić lub odebrać uprawnienia do KSeF, należy skorzystać z oprogramowania interfejsowego dostępnego na stronie ksef.mf.gov.pl lub złożyć wniosek u naczelnika urzędu skarbowego.

PRACE NAD KSeF WCIĄŻ TRWAJĄ

- Bądź na bieżąco z najnowszymi informacjami o KSeF –

Najnowsze informacje
o KSeF

Wdrożenie Krajowego Systemu e-Faktur to projekt Ministerstwa Finansów, który wciąż jest w fazie rozwojowej. Wiąże się to kolejnymi modyfikacjami w zakresie wytycznych KSeF. Sprawdź, czy wiesz o KSeF wszystko to, co powinieneś.

Obowiązek KSeF zostanie wdrażany dwuetapowo: -> 1 lutego 2026 r. obowiązkiem KSeF zostaną objęte przedsiębiorstwa, których sprzedaż (łącznie z podatkiem) przekroczy w 2025 r. 200 mln zł. -> 1 kwietnia 2026 r. obowiązkiem KSeF zostaną objęte pozostałe przedsiębiorstwa.
Podczas wystawiania faktury należy uzupełnić pola obowiązkowe. Wśród nich jest pole P_1 – data wystawienia. Wskazana w tym polu data nie musi być datą wysłania faktury do KSeF. Fakturę można wystawić w aplikacji sprzedażowej firmy jednego dnia i wysłać do KSeF kolejnego. Najważniejsze, aby zachować regulowane ustawą terminy dot. wystawiania faktur.
Faktura wysłana do KSeF uznawana jest za dostarczoną do klienta. Jeśli okaże się, że taką fakturę trzeba będzie skorygować, należy wygenerować korektę i przesłać ją do KSeF. Korekta wysłana do KSeF uznawana jest za dostarczoną do odbiorcy. Żadne potwierdzenie nie jest wymagane. W przypadku, kiedy błąd na fakturze dotyczy numeru NIP odbiorcy, fakturę z błędnym numerem NIP należy skorygować do zera oraz wygenerować nowy dokument z poprawnym numerem NIP. Aby na fakturze skorygować informacje niewpływające na wartość podstawy opodatkowania i kwotę podatku, należy wystawić fakturę korygującą z prawidłowymi wartościami korygowanych pozycji. Pozycje te można poprawić także notą korygującą. Należy pamiętać, że noty nie wysyła się do KSeF.
Funkcjonujący w polskim obrocie gospodarczym pod nazwą faktura proforma dokument z punktu widzenia prawa nie jest fakturą i nie uwzględnia się go w ewidencji księgowej. Z tego powodu właśnie proform nie wysyła się do KSeF.
Schema faktury ustrukturyzowanej nie przewiduje możliwości dodawania załączników do dokumentu. Przewiduje natomiast pola: DodatkowyOpis i DodatkoweInfo. W polach tych można wkleić link, np. do dodatkowej dokumentacji. Dodatkowe informacje zawrzeć można także w stopce faktury.
KSeF nie przewiduje wysyłania odbiorcom faktur powiadomień o wygenerowanych im dokumentach. Jeśli chciałbyś otrzymywać powiadomienia o tym, że w KSeF jest nowa faktura kosztowa wygenerowana dla Ciebie, poszukaj integracji z KSeF, która umożliwia otrzymywanie takich powiadomień.
Każda faktura wysłana do KSeF jest weryfikowana przez system pod kątem poprawności pliku XML oraz uprawnień posiadanych przez wystawiającego fakturę. Jeśli dokument jest poprawny, otrzymuje numer KSeF. System nie weryfikuje poprawności danych odbiorcy ani poprawności rachunków.
Podatnicy będący osobami fizycznymi mają automatycznie przypisane uprawnienia właścicielskie. Autoryzacji mogą dokonać Profilem Zaufanym, kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub składając zawiadomienie ZAW-FA.
Jeśli podatnik niebędący osobą fizyczną posiada elektroniczną pieczęć kwalifikowaną zawierającą NIP, może korzystać z uprawnień właścicielskich bez konieczności składania wniosku ZAW-FA w urzędzie skarbowym. Jeśli podatnik takiej pieczęci nie posiada, musi złożyć ww. zawiadomienie w urzędzie skarbowym. W zawiadomieniu wskazuje się osobę fizyczną uprawnioną do korzystania z KSeF.
Podatnik może wskazać podmiot uprawniony do wystawiania faktur w jego imieniu, np. biuro rachunkowe. Wówczas w imieniu podatnika faktury wystawiać będą pracownicy tegoż biura rachunkowego - osoby fizyczne.
Z KSeF korzystać mogą osoby fizyczne oraz inne podmioty. Każdy podatnik musi uwierzytelnić się w systemie. Jeśli podatnik nie jest osobą fizyczną, może posłużyć się pieczęcią kwalifikowaną lub zawiadomieniem ZAW-FA. Osoby fizyczne do autoryzacji mogą wykorzystać kwalifikowany podpis elektroniczny, Profil zaufany lub wygenerowany za w udostępnionej przez ministerstwo finansów API token.
Aplikacja MF pozwala wysyłać do KSeF pojedyncze faktury. Rozwiązania od BinSoft (zarówno desktopowa Bramka KSeF, jak i przeglądarkowa Integracja KSeF) pozwalają wysyłać do KSeF pojedyncze faktury lub grupę faktur (paczkę). System umożliwia wysyłkę paczki faktur w ramach jednej sesji interaktywnej. Konieczna jest autoryzacja użytkownika, który chce wysłać dokumenty do KSeF.
Wygenerowany w API udostępnionym przez ministerstwo token nie ma terminu ważności. Jest ważny tak długo, jak długo użytkownik tokena będzie posiadał stosowne uprawnienia do KSeF lub do czasu unieważnienia tokena.
Przygotowaliśmy dwie różne aplikacje umożliwiające integrację z KSeF. Pod nazwą *Integracja KSeF* oferujemy aplikację dostępną z przeglądarki internetowej. Czytaj więcej na temat rozwiązania Integracja KSeF. Pod nazwą *Bramka KSeF* oferujemy aplikację desktopową - instalowaną na komputerze użytkownika. Więcej na temat aplikacji Bramka KSeF.
Tak, Bramka KSeF to aplikacja desktopowa. Oznacza to, że zainstalujesz ją na swoim komputerze. Przygotowaliśmy także drugie rozwiązanie - przeglądarkową aplikację Integracja KSeF.
1 września 2023 r. nowa struktura FA(2) zastąpiła dotychczas obowiązującą wersję FA(1). Wiąże się to z istotnymi zmianami związanymi z m.in.: modyfikacją w schemacie XML - wprowadzeniem nowych pól, zmianą sposobu prezentacji danych identyfikujących podmioty występujące na fakturze oraz umożliwieniem wskazania cen jednostkowych do czterech miejsc po przecinku oraz określeniem dokładnego wzorca wartości w polu TKwotowy.
Nie. Obsługa KSeF związana jest jedynie z fakturami generowanymi dla przedsiębiorców.
Jeśli korzystasz z aplikacji komercyjnych, powinieneś zwrócić się do dystrybutora tych rozwiązań i tak zasięgnąć informacji na temat ewentualnych kosztów związanych z dostosowaniem programów do obsługi KSeF. Rozwiązania od BinSoft, które pozwalają na obsługę m.in. sprzedaży i magazynów, obsługę KSeF mają w ramach dostępnych rodzajów licencji.

Obsługa KSeF

ZINTEGRUJ SWÓJ FIRMOWY SYSTEM Z OBSŁUGĄ KSEF

Jeśli w swojej firmie posiadasz już system do obsługi sprzedaży i chciałbyś wystawiane w nim faktury wysyłać do KSeF, masz trzy możliwości. Możesz zintegrować swój system do obsługi firmy i rozbudowywać go o obsługę KSeF lub skorzystać z gotowej integracji z KSeF w formie instalowanej na Twoim komputerze aplikacji Bramka KSeF lub przeglądarkowej aplikacji Integracja KSeF.

Wystaw fakturę

Wystaw fakturę tak, jak robisz to do tej pory.

Przeciągnij ją do aplikacji

Załaduj plik faktury do aplikacji przeglądarkowej lub desktopowej.

Poczekaj

Aplikacja wyśle fakturę lub paczkę faktur do KSeF.

Odbierz numer KSeF

Otrzymasz informację z numerem KSeF faktury.

Bramka KSeF oraz Integracja KSeF zaimportują także Twoje faktury kosztowe, które do KSeF wysłali Tobie kontrahenci. Faktury te będziesz mógł przenieść do swojego oprogramowania. Możesz otrzymywać powiadomienia o nowo zaimportowanych dokumentach kosztowych... A to tylko podstawowe możliwości naszych rozwiązań do integracji z KSeF.

Sprawdź nas

Przekonaj się, dlaczego warto nam zaufać

30
Projektów
125
Integracji
11000
Firm
7
Lat

Dołącz do firm, które świadomie wybierają rozwiązania biznesowe.

INTEGRACJA KSeF

Najważniejsze cechy integracji

Integracja z KSeF powstała z myślą o firmach korzystających z systemów sprzedażowo-magazynowych, aplikacji do prowadzenia firmy, zarządzania produkcją i innych systemów biznesowych, także klasy ERP, które nie obsługują integracji z KSeF.

Integracja KSeF to aplikacja dostępna z poziomu przeglądarki internetowej. Rozwiązanie to w żaden sposób nie ingeruje w wewnętrzy system firmy, w którym przedsiębiorstwo wystawia faktury. Fakturę lub paczkę faktur, które zostały wystawione w systemie firmy, wystarczy przeciągnąć do bramki. Dokumenty zostaną oznaczone jako gotowe do wysyłki do KSeF oraz wysłane w najbliższym cyklu synchronizacji. Import faktur wystawionych danemu podatnikowi w KSeF także odbywa się automatycznie. Faktury kosztowe z bramki KSeF można łatwo zaimportować do firmowego systemu.

Zasady przechowywania danych w Integracja KSeF reguluje Umowa powierzenia przetwarzania danych. Dane mogą być przetrzymywane w bramce przez określony umową okres, np. 1 miesiąc lub kasowane po wyeksportowaniu dokumentów z bramki. Integracja może zawierać także narzędzia umożliwiające czyszczenie bazy danych bramki na żądanie.

Dane przechowywane w Integracji KSeF są zabezpieczone przed nieuprawnionym dostępem. Każdy użytkownik posiada własne hasło. Weryfikacja jest dwuetapowa – hasło użytkownika oraz jednorazowy kod pin wysyłany na adres e-mail. Weryfikacja może mieć także trzeci etap – kod wysyłany w wiadomość SMS na numer użytkownika. Połączenie z bazą danych jest szyfrowane algorytmem SSL. Serwery bazodanowe, na których przechowywane są dane niezbędne do integracji z KSeF, znajdują się w Polsce.

Integracja z KSeF zawsze wykonywana jest jako wdrożenie indywidualne. Wiąże się to z koniecznością zagłębienia się w procesy sprzedażowe danej firmy i analizę wystawianych przez nią faktur oraz porównanie ich ze schemą faktury ustrukturyzowanej wymaganej przez KSeF w procesie mapowania.

Na życzenie klienta BinSoft może udostępnić API potrzebne do wykonania automatycznej integracji z wewnętrznym systemem danej firmy.

Integracja KSeF
40%
Dane
80%
Dostęp
60%
Uruchamianie
45%
API
50%

BRAMKA KSeF

Najważniejsze cechy integracji

Bramka KSeF powstała z myślą o firmach korzystających z systemów sprzedażowo-magazynowych, aplikacji do prowadzenia firmy, zarządzania produkcją i innych systemów biznesowych, także klasy ERP, które nie obsługują integracji z KSeF.

Bramka KSeF to aplikacja desktopowa - instalowana na komputerze użytkownika. Rozwiązanie to w żaden sposób nie ingeruje w wewnętrzy system firmy, w którym przedsiębiorstwo wystawia faktury. Fakturę lub paczkę faktur, które zostały wystawione w systemie firmy, wystarczy przeciągnąć do bramki. Dokumenty zostaną oznaczone jako gotowe do wysyłki do KSeF oraz wysłane w najbliższym cyklu synchronizacji. Import faktur wystawionych danemu podatnikowi w KSeF także odbywa się automatycznie. Faktury kosztowe z bramki KSeF można łatwo zaimportować do firmowego systemu.

Zasady przechowywania danych w Bramka KSeF reguluje Umowa powierzenia przetwarzania danych. Dane mogą być przetrzymywane w bramce przez określony umową okres, np. 1 miesiąc lub kasowane po wyeksportowaniu dokumentów z bramki. Integracja może zawierać także narzędzia umożliwiające czyszczenie bazy danych bramki na żądanie.

Aplikacja jest instalowana na Twoim komputerze, dzięki czemu dostęp do niej możesz zabezpieczyć zgodnie ze standardami przyjętymi w Twojej firmie. Podczas wysyłki faktur do KSeF i odbioru z KSeF faktur kosztowych oraz UP KSeF aplikacja może komunikować się z serwerem BinSoft lub innym wskazanym przez Ciebie serwerem. Wybór serwera BinSoft zapewnia jest szyfrowane algorytmem SSL połączenie z bazą danych. Serwery bazodanowe, na których przechowywane są dane niezbędne do integracji z KSeF, znajdują się w Polsce.

Bramka KSeF to aplikacja desktopowa. Wystarczy pobrać ją swój komputer i od razu jest gotowa do pracy. Aplikacja posiada wersję darmową oraz kilka odpłatnych pakietów. Dzięki temu zainwestujesz w rozwiązanie dopasowane do potrzeb Twojej firmy.

Na życzenie klienta BinSoft może udostępnić API potrzebne do wykonania automatycznej integracji z wewnętrznym systemem danej firmy.

Bramka KSeF
40%
Dane
80%
Dostęp
60%
Uruchamianie
45%
API
50%

Kontakt

Skontaktuj się z nami

Władysława IV 35, 12-100 Szczytno

+48 89 624 58 80

kontakt@biantispam#&a!sgs*j41nsoft.pl

Wystąpił błąd podczas wysyłania wiadomości.
Imię i nazwisko
Adres Email
Temat
Treść wiadomości